Hemen iletişime geç

PALET SATIŞI HİZMET SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Palet Satışı Hizmet Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır); “Kavacık mh. Çavuşbaşı Cd. Yayabeyi Sk. No.12 Kat:1 Beykoz/İstanbul” adresinde mukim PALEKS Geri Dönüşüm Çözümleri A.Ş. (bundan böyle kısaca "PALEKS" olarak anılacaktır) ile (.) alan adlı “Platform”una üye olmak için “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi”ni imzalayan “KURUMSAL ÜYE” arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

Kurumsal Üye, işbu Sözleşme’nin “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi”nin ayrılmaz bir parçası ve eki olduğunu kabul eder. İşbu Sözleşme’de büyük harf ile yazılan tanımlar “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi”nde kendilerine atfedilen anlamı ifade eder.

2. KONU VE SÖZLEŞMENİN BÜTÜNÜ

2.1.PALEKS, palet toplama, nakliye, onarım ve satın alma sektöründe faaliyet göstermekte olup KURUMSAL ÜYE, gerçekleştirmekte olduğu faaliyetler sırasında palet kullanmaktadır.
2.2İşbu Sözleşme’nin konusu, KURUMSAL ÜYE’nin Ek-1’de yer alan hizmet detayları çerçevesinde Platform üzerinden Palet satın almasının şartları, ilgili Paletler’in cinsini, çeşidini, sayısını ve ilgili diğer bilgileri “Platform” üzerinden görüntülemesi, Platform üzerinden PALEKS’in satışını gerçekleştirdiği gerçekleşecek satışı karşılığı olarak Ek-2’de yer alan bedeller üzerinden “KURUMSAL ÜYE”ye ödeme yapılmasından ibarettir.
2.3. İşbu Sözleşme, ekleri ile ayrılmaz bir bütün olup Sözleşme ile ekleri birlikte yorumlanacaktır. “KURUMSAL ÜYE” ile yapılan “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi”nde PALEKS tarafından verilecek olan hizmetlere ilişkin olarak uygulanacak genel hükümler işbu Sözleşme içerisinde yer alan özel hükümler, “KURUMSAL ÜYE” ile PALEKS arasındaki hizmet ilişkisine uygun düştüğü ölçüde uygulanacaktır.

3. SÖZLEŞME SÜRESİ VE FESHİ

3.1.İşbu Sözleşme, Taraflarca imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Sözleşme süresi, “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi”nin sona ermesi ile sona erer.
3.2.“KURUMSAL ÜYE”, işbu Sözleşme ile “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi”nin “PALEKS” tarafından herhangi bir zamanda feshedilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder
3.3.Taraflardan herhangi birinin işbu Sözleşme de yer alan borç ve yükümlülüklerine uymaması halinde, diğer taraf ihlâl eden tarafı ihlalin düzeltilmesi amacıyla yazılı olarak ve tebligat için geçen süre hariç 7 gün müddet tanımak suretiyle uyaracaktır. İhlale ilişkin hukuki ve/veya fiili durumun uyarıya rağmen düzeltilmemesi halinde işbu Sözleşme derhal ve zararın tazminini talep etme hakkı saklı kalmak kaydıyla, ihlal bildiriminde bulunan tarafça feshedilebilecektir.
3.3.İşbu Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshedilmesi yahut sona ermesi durumunda Taraflar’ın fesih veya sona erme tarihine kadar ortaya çıkan hakları saklı olup işbu Sözleşme’de yer alan hiçbir hüküm, fesih veya sona erme tarihinden önce Taraflar’ın gerçekleştirdikleri işlemlerden dolayı sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.

4. MÜCBİR SEBEPLER

4.1.Taraflar işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini mücbir sebep (bundan sonra “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır) hallerinden ötürü yerine getirmedikleri durumlarda ve ölçüde birbirlerine karşı sorumluluk taşımayacaktır. Herhangi bir Mücbir Sebep halinin ortaya çıkması durumunda tarafların bundan etkilenen yükümlülükleri, Mücbir Sebep hali son bulana kadar geçici olarak askıya alınacaktır.
4.2.İşbu Sözleşme amaçlarıyla bir Mücbir Sebep olayı; doğal afetler, savaş ve savaş benzeri durumlar, abluka, ihtilal, terör, iç savaş, ayaklanma veya başka iç karışıklıklar, yangın, su baskını, deprem, sel, pandemi, hükümet müdahale ve kuralları ve mevzuat, yetkili adli makamların emir ve kararları ya da tarafların herhangi bir ihmal ve hataları bulunmayan ve taraflardan birinin işini yürütmesini veya bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini tamamen veya kısmen olanaksız hale getiren ve tarafların kontrolü dışında bulunan olaylar anlamına gelir.
4.3.İşbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini Mücbir Sebep hali nedeniyle yerine getirmeyen Taraf, söz konusu halin etkilerini hafifletmek için makul çaba gösterecektir.
4.4.Bir Mücbir Sebep hali nedeniyle yükümlülüklerini ifa edemeyeceğini düşünen Taraf, diğer tarafa Mücbir Sebep halinin niteliği, kapsamı ve muhtemel etkisini derhal bildirecektir. Bildirimi izleyen mümkün olan en kısa sürede Taraflar Mücbir Sebep halinin yarattığı kesintiyi azaltacak bir yol ya da bu hal veya ortaya çıkardığı sorunların üstesinden gelmek için makul nitelikte alternatif düzenlemeler belirlemek üzere görüşme yapacaklardır.
4.5.Bir Taraf’ı etkileyen Mücbir Sebep halinin 1 (bir) aydan fazla sürmesi ve bunun işbu Sözleşme’nin ifasını imkansız hale getirmesi durumunda diğer Taraf, bu Taraf’a yazılı fesih ihbarında bulunarak işbu Sözleşmeyi feshedebilir ve bu fesih ilgili Taraf’ın ihbarı almasıyla derhal geçerli olacaktır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

5.1.Taraflar, 6698 Sayılı Kişilerin Verilerin Korunması Hakkında Kanunda (“KVKK”) ve yürürlükte bulunan diğer ilgili tüm mevzuatlara uymakla yükümlüdür. Taraflar’dan herhangi biri işbu Sözleşme çerçevesinde kişisel verilere erişim sağlar veya temin eder ise, diğer Taraf’ın hukuka uygun şekilde temin ettiği ve kendisine aktardığı kişisel verileri işbu Sözleşme’nin amacı ile sınırlı olmak üzere ve mevzuata uygun olarak işleyebilecektir. Taraflar, kendilerine aktarılan kişisel verileri işlerken diğer Taraf’ın bilgi güvenliği politikası ve diğer standartlarına uyacağını, bu hususta diğer Taraf’ın talep ettiği güvenlik önlemlerini derhal alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2.Taraflar, edindikleri kişisel verileri ancak işbu Sözleşme çerçevesinde belirlenen amaç doğrultusunda ve diğer Taraf’ın talimatları ile izin ve yetki verdiği ölçüde, iş birliği yaptığı üçüncü kişilere aktarabilir. Taraflar birbirlerine aktardıkları kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdürler. Taraflar, kişisel verilere erişilmesi, verilerin işlenmesi, muhafaza edilmesi ve silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi süreçlerinde çalışanlarının ve sıfatı ve unvanı ne olursa olsun yardımcı kişilerin ilgili mevzuata uyacağını; bu kişilere gerekli eğitim ve bilgilendirmenin yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Taraflar yasal saklama süreleri hariç olmak üzere işbu Sözleşme sona erdikten sonra kişisel verilerin kayıtlı bulunduğu dijital ve/veya dijital olmayan ortamlardan kayıtları siler, yok eder veya anonim hale getirir.
5.3.İşbu Sözleşme’de yer almayan kişisel verilerin korunmasına dair taraf yükümlülüklerine ilişkin hususlar “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi”nde yer alan hükümler geçerli olacaktır.

6. GİZLİLİK 6.1. Taraflar’ın kendilerine, grup şirketlerine, iştiraklerine ve/veya yan kuruluşlarına, temsilcilerine, çalışanlarına, yöneticilerine, yüklenicilerine, ortaklarına, temsilcilerine, haleflerine/ardıllarına ait her türlü ticari, mali, teknik bilgiler, buluş, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, iş metodolojileri, müşteri ve firma bilgileri, stratejiler, prosedürler, anlaşma şartları, grafikler, raporlar, istatistiksel veriler, ve diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan, ticari teamüller gereği gizli kalması gereken sair her türlü bilgi, materyal, belge, fikir, konsept dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Taraflar’dan her birinin diğer Taraf hakkında işbu Sözleşme bağlamında öğrendiği tüm bilgiler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecek ve Gizli Bilgiler Taraflar’ca gizlilik prensipleri çerçevesinde korunacak, doğrudan ya da dolaylı olarak işbu Sözleşme bağlamında tesis edilen ilişkinin amaçları dışında kullanılmayacak ve hiçbir koşul altında Sözleşme sona erse dahi üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Bununla birlikte, Gizli Bilgi olmadığı yazılı olarak belirtilmek suretiyle diğer Taraf’a verilen bilgiler ile işbu Sözleşme’nin imzalanmasından önce kamuya mal olmuş bulunan ya da işbu Sözleşme’nin imzalanmasından sonra Sözleşme’nin ihlali sonucunu doğurmaksızın kamuya mal olan bilgiler Gizli Bilgi kapsamına girmez. Taraflar kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı Taraf’ın Gizli Bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler. Ancak Taraflar’ın bu özen yükümlülüğü makul bir seviyenin altında olamaz.
6.2. Taraflar’dan birine diğer Taraf’ın Gizli Bilgiler’inin kısmen ya da tamamen açıklanmasına ilişkin resmi makamlardan yapılabilecek tebligatlar, yönlendirilecek talepler kendisine talep yönlendirilen Taraf’ça diğer Tarafa derhal yazılı olarak bildirilecektir. İşbu maddede öngörülen yükümlülüklere aykırı hareket eden Taraf, Sözleşme’ye aykırı davranışın sağladığı ekonomik menfaati ve ihlale maruz kalan Taraf’ın uğradığı her türlü zarar ve ziyanı, maruz kalan Taraf’ça belgelenmesi koşuluyla ilk talep üzerine 15 (on beş) iş günü içinde ihlale maruz kalan Taraf’a nakden ve defaten ödeyeceğini beyan eder.
6.3. İşbu Sözleşme’de yer almayan gizlilik yükümlülüklerine ilişkin hususlar “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi”nde yer alan hükümler geçerli olacaktır. 7. TEBLİGAT

Sözleşme ile ilgili her türlü tebligat Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında Taraflar’ın ticari merkez adreslerine yapılacaktır. Adres değişikliği yazılı olarak bildirilmediği veya Platform üzerinden değiştirilmediği sürece işbu Sözleşme’nin imzalandığı sırada Taraflar’ın vermiş oldukları adreslere yapılacak tebligatlar, hukuken geçerli bir tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

8. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN HALLİ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİKLERİ

"PALEKS", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi,eklerini ve/veya herhangi bir maddesini uygun göreceği herhangi bir zamanda "Platform"da yayınlayarak değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, “Platform”da yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, mevcut hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, “KURUMSAL ÜYE”nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

10. DİĞER HÜKÜMLER

10.1.İşbu Sözleşme kapsamında damga vergisi doğması durumunda, KURUMSAL ÜYE damga vergisinin tamamını ödeyecektir.
10.2.İşbu Sözleşme, ekleri ile ayrılmaz bir bütün olup Sözleşme ile ekleri birlikte yorumlanacaktır.
10.3.İşbu Sözleşme’nin yürütülmesi, yorumu veya doğacak her türlü ihtilaflarda Taraflar’ın defter, evrak, bilgisayar kayıtları, e-posta yazışmaları, görsel ve işitsel kayıtları ve her türlü belge 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi gereğince delil teşkil edecektir.
10.4.İşbu Sözleşme’nin herhangi bir kısmının, kanun veya idari bir karar sebebiyle geçersiz veya hükümsüz kalması halinde, bu husus, Taraflar’ın işbu Sözleşme’yi yapma iradesini, sadece işlem temelinin çökmesini gerektirecek şekilde ortadan kaldırır nitelikte ise, işbu Sözleşme kendiliğinden sona ermiş olacaktır. Aksi takdirde, Sözleşme’nin geri kalan kısımları geçerliliğini koruyacak ve Sözleşme, Taraflar’ca genel prensiplere ve tarafların sözleşmenin kuruluş aşamasındaki iradelerine uygun olarak doldurulacak ve hükümsüz veya geçersiz hüküm(ler), Sözleşme’nin imza tarihinde Taraflar’ın iradelerini en yakın biçimde yansıtacak hükümlerle değiştirilecektir.
10.5.İşbu Sözleşme’deki hiçbir hüküm, Taraflar’dan birini, diğerinin hukuki temsilcisi veya müşterek iş ortağı durumuna getirdiği veya zımni olarak diğer Taraf’ı temsil etmek, diğer Taraf nam veya hesabına ya da diğer Taraf’ı bağlayacak nitelikte taahhütler üstlenmek veya borç altına girmek yetkisi verdiği şeklinde yorumlanamaz.
10.6.Taraflardan birinin herhangi bir zamanda işbu Sözleşme’nin bir veya daha fazla hükmünün uygulanmasını talep etmemesi, bunların daha sonraki herhangi bir zamanda uygulanmasını talep etme hakkından feragat ettiği anlamına gelmez.

11. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme ve Sözleşme’ye atıfta bulunulan ve Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile “Platform”da yer alan kurallar ve şartlar, “KURUMSAL ÜYE”nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

Ek-1 Hizmet ve Operasyon Detayları

a. Sözleşme’de belirtilen hizmet Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerlidir.
b. PALEKS, sipariş üzerine KURUMSAL ÜYE’a ait ilgili adrese palet özelliğini kaybetmeyen, sağlam ve tamir edilebilir paletleri teslim eder.
c. PALEKS kendi nakliye aracını organize ederek KURUMSAL ÜYE’ye paletleri teslim edecektir.
d. KURUMSAL ÜYE’ye palet teslim etme işleminde forklift temini ve aracın yüklenmesinden KURUMSAL ÜYE sorumludur. PALEKS’in forklift temini, maliyeti ve yüklemeyle ilgili bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
e. PALEKS tarafından KURUMSAL ÜYE’ye teslim edilen paletler, KURUMSAL ÜYE’nin www.paletplatform.com adresi üzerinden talep ettiği teknik bilgiler (palet desisi, ağırlığı, şartnamesi ve kalitesi vs. ) ile farklılık göstermesi durumunda, PALEKS kendi aracı kusurlu paletleri geri alır, KURUMSAL ÜYE ile mutabık kalınması şartı ile, tamir tadilatı gerçekleştirip, tekrar kendi aracı ile KURUMSAL ÜYE’ye teslim etmekle yükümlüdür.
f. PALEKS, sevk ve nakliye esnasında personelinin doğurabileceği zararlardan bizzat sorumludur. Toplama ve nakliye esnasında PALEKS’ in çalışanlarından ve/veya teslimat araçlarından kaynaklı olarak KURUMSAL ÜYE’un çalışanlarının, emtialarının ve ürünlerinin herhangi bir maddi zarar görmesi halinde, PALEKS, KURUMSAL ÜYE’un ilk talebinde tüm zararı derhal karşılamayı kabul eder. Bununla birlikte teslimi gerçekleştirilen paletlerin KURUMSAL ÜYE tarafından kabulünden sonra KURUMSAL ÜYE’un paletleri kullanımı ya da paletlerin kullanımından kaynaklı olarak ürünlere zarar gelmesi halinde PALEKS’in herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.
g. Ödeme, www.paletplatform.com üzerinde anlaşılan vade ve tarafların e-mail yolu ile teyitleşmesine istinaden gerçekleştirilir.
h. Sözleşme konusu İşin yerine getirilmesi sırasında meydana gelecek tüm sorumluluklar ve yükümlülükler ve mahkeme kararı ile oluşacak cezai yaptırımlar PALEKS’e aittir. Herhangi bir zararın ve/veya ziyanın doğması halinde, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına, gerçek ve tüzel kişilere karşı doğrudan ve zararın sorumluluğu ve tazmin yükümlülüğü PALEKS’e ait olup, tüm doğrudan zararlar PALEKS tarafından doğrudan tazmin edilecektir.
i. PALEKS, Sözleşme konusu işi ve sözleşmeden doğan ve doğacak haklarını, yükümlülüklerini ve alacaklarını KURUMSAL ÜYE’ un yazılı onayını almadan bir başka gerçek ve/veya tüzel kişiye kısmen dahi olsa devir ve temlik edemez.

EK-2 Palet Satın Alma Bedelleri, Diğer Ayrıntılar

Tarafların Palet Platformu üzerinde belirleyeceği ve e-mail ile mutabık kalınan Hizmet Bedelleri geçerli olacaktır.


Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. paletplatform.com'u kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz. Detaylı bilgi için Çerez Politikası sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.